Procedura postępowania w wypadku pojawienia się sytuacji nieprzewidzianych lub niepożądanych.

Procedura postępowania w wypadku pojawienia się sytuacji nieprzewidzianych lub niepożądanych.

 • 1 Ogólne zasady postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych

 1. Zachowanie zasad bezpieczeństwa na sali szkoleniowej:

1.1. Akademia ATOS organizuje szkolenia w salach szkoleniowych spełniających wymogi BHP i PPO.

1.2. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników,

zastosowanie mają przepisy BHP i PPO.

 1. Trener/wykładowca prowadzący szkolenie ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji osobę decyzyjną reprezentującą Akademię ATOS celem rozwiązania zaistniałych problemów możliwie najszybciej.
 • 2 Postępowanie w przypadku nieobecności/choroby osoby prowadzącej szkolenie

 1. Zorganizowanie zastępstwa za prowadzącego przez osobę decyzyjną reprezentującą Akademię ATOS.
 2. Jeżeli nie ma możliwości zastępstwa, każdy uczestnik jest informowany mailowo, telefonicznie lub osobiście o odwołaniu zajęć z minimum 1 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Jeżeli informacja o nieobecności prowadzącego następuje w dniu rozpoczęcia zajęć poinformowanie uczestników następuje w najszybszy możliwy sposób.
 4. W przypadku odwołania szkolenia, zostanie wyznaczony nowy termin.
 • 3 Postępowanie w przypadku niedostępności miejsca realizacji szkolenia

 1. Wyznaczenie innej sali szkoleniowej o wymaganym standardzie. Każdy uczestnik zostaje

poinformowany o zmianie telefonicznie/sms lub mailowo.

 1. W przypadku braku zastępczej sali, szkolenie zostanie odwołane. Każdy uczestnik zostaje poinformowany o zaistniałej sytuacji telefonicznie / sms lub mailowo z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. Jeśli odwołanie szkolenia ma miejsce tego samego dnia, wówczas uczestnicy powiadamiani są telefonicznie.
 2. W przypadku odwołania szkolenia zostanie wyznaczony nowy, dogodny dla uczestników termin.
 • 4 Postępowanie w przypadku nieobecności znacznej części grupy szkoleniowej (80 %) z przyczyn losowych (np. złe warunki pogodowe)

 1. Trener może zaproponować uczestnikom:

1.1 Przełożenie terminu szkolenia,

1.2 Zmianę formy szkolenia, o ile nie będzie to miało znacznego wpływu na możliwość osiągnięcia założonych celów.

 • 5 Postępowanie w przypadku udziału w szkoleniu osób nietrzeźwych lub uniemożliwiających pracę z innych powodów
 1. W przypadku pojawienia się na szkoleniu osoby nietrzeźwej lub uniemożliwiającej pracę z innych powodów, trener ma prawo:

1.1. Poinformować Organizatora (pracowników lub dyrekcję Ośrodka Doskonalenia

Zawodowego) o zaistniałej sytuacji.

1.2. Poprosić uczestnika o opuszczenie sali szkoleniowej – w tej sytuacji uczestnik ma obowiązek pokrycia kosztów własnego udziału w szkoleniu.