KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

Przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w dniu
29 września 2017 r.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Preambuła

Istotą usługi rozwojowej jest działanie dzięki któremu interesariusze osiągają efekty uczenia się prowadzące do
zmian zgodnych z wyznaczonymi celami rozwoju. Zaliczamy do niej działania związane z diagnozą, ustalaniem
potrzeb i wyznaczaniem celów rozwoju, projektowaniem i realizacją działań wspierających rozwój oraz
projektowaniem i realizacją działań służących wdrożeniu i ewaluacji efektów.
Kluczowe dla działalności sektora jest poszanowanie podmiotowości, autonomii i różnorodności uczących się,
oraz uznanie, że rozwój jednostek, grup lub organizacji zachodzi w środowisku wspomagającym uczenie się,
któremu szczególnie służy dopasowany proces, formy, metody, techniki i narzędzia rozwojowe.
Częścią wspólną różnorodnych usług rozwojowych świadczonych przez podmioty zrzeszone w PIFS są
profesjonale praktyki oparte na kilku głównych założeniach:
– Wykorzystywana wiedza oraz używane metody i narzędzia są oparte na dowodach ich prawdziwości
lub skuteczności oraz gwarantujemy ich kompetentne i profesjonalne zastosowanie
– Wykonujemy usługę rozwojową uwzględniając cele i potrzeby wszystkich interesariuszy usługi
– Każda usługa rozwojowa jest wykonana z uczciwością i należytą starannością.

Cele Kodeksu

Celem KDP jest propagowanie/promowanie najwyższych standardów działania firm szkoleniowo -rozwojowych
na rynku. KDP zawiera najważniejsze elementy opisujące profesjonalne praktyki dotyczące usług szkoleniowo –
rozwojowych przez co wspomaga rynek w identyfikacji rzetelnych i uczciwych firm realizujących wysokiej
jakości usługi.
KDP reguluje normy i zasady postępowania, w tym dobre praktyki, którymi kierują się Członkowie PIFS, w
ramach prowadzonej przez nich działalności, w szczególności w ramach współpracy z klientami, odbiorcami
szkoleń, wykonawcami usług oraz innymi partnerami.
KDP jest głównie dokumentem upowszechniającym profesjonalne zachowania w środowisku usług
rozwojowych, a jego stosowanie stanowi dobrowolną formę poddania się wymogom merytorycznym i
etycznym prowadzącym do spełnienia standardu SUS 2.0
Zasady postępowania i dobre praktyki firmy realizującej usługę rozwojową:

A. Relacje firmy z jej otoczeniem
1. Prowadzi działalność zgodną z danymi rejestrowymi, posiadanymi uprawnieniami i standardami, know-how
i doświadczeniem oraz możliwościami operacyjnymi.
2. Udostępnia informacje: zakres swojej działalności, obszary specjalizacji, metodologie, referencje własne (i
osób współpracujących), dane o osobach realizujących usługi (prowadzących) pozwalające klientom na
właściwą identyfikację firmy i jej usług oraz dokonanie wyboru co do zakresu współpracy
3. Informuje klientów o możliwych do osiągnięcia celach rozwoju i uzyskania kwalifikacji oraz warunkach
realizacji tego procesu
4. Rzetelnie przedstawia Klientowi warunki wykonania usługi, zwłaszcza w zakresie niezbędnych zasobów i
kosztów i innych niezbędnych warunków (w tym logistycznych )
5. Rekomenduje i uzgadnia odpowiedzialności poszczególnych interesariuszy, w procesie realizacji usługi
6. Zawiera umowy pozwalające zidentyfikować cele, zakres usługi oraz wzajemne zobowiązania

B. Realizacja usługi
1. Realizuje swoje usługi rozwojowe na podstawie celów i potrzeb rozwojowych ustalonych z Klientem
2. Potrzeby rozwojowe ustalane są na podstawie rzetelnych informacji uzyskanych samodzielnie przez firmę
lub przez Klienta.
3. W zależności od celów potrzeby rozwojowe definiowane są na poziomie organizacji, zespołów i
pracowników.
4. Usługi szkoleniowo-rozwojowe przygotowywane i realizowane są w oparciu o program dostosowany do
celów i potrzeb rozwojowych ustalonych z Klientem
5. Aby zapewnić osiągnięcie celów usługi szkoleniowo-rozwojowej ustalonych z Klientem, firma zapewnia
kadrę do przygotowania, realizacji i ewaluacji projektu rozwojowego odpowiednią pod względem
kompetencji i doświadczenia
6. W trakcie realizacji usługi monitoruje jego przebieg na postawie indywidualnie dobranej metody ewaluacji
usługi rozwojowej
7. Po zrealizowaniu projektu komunikuje stopień zgodności osiągniętych rezultatów z ustalonymi wcześniej
celami
8. Wspiera osiąganie i utrwalanie rezultatów rozwojowych poprzez działania ustalone wcześniej z Klientem
9. Reaguje na wszystkie nieprzewidziane sytuacje i zastrzeżenia Klientów szukając obopólnie korzystnego
rozwiązania

C. Etyka, normy i zasady uczciwej konkurencji
1. Firma podaje informacje o sobie i swojej działalności zgodnie ze stanem faktycznym. Przy sprzedaży
usług i ich realizacji posługuje się ogólnie przyjętą i zrozumiałą terminologią, ustalając cele i zakres usług
oraz wzajemne zobowiązania rzetelnie, zgodnie z zasadą nie wprowadzania w błąd
2. Zawiera umowy na zasadach partnerskich (win-win)
3. Przyjmuje współodpowiedzialność za usługę w kontekście osiągnięcia celów rozwoju i zaspokojenia
innych potrzeb uczących się, w tym za przygotowanie i działania osób realizujących usługę
4. Dba o dostarczanie usług wyłącznie wysokiej jakości jednocześnie upowszechniając podejście
projakościowe w usługach szkoleniowo-rozwojowych
5. Przestrzega ustalonych reguł współpracy z interesariuszami usługi
6. Przestrzega praw autorskich i wykorzystuje tylko takie know-how, do którego ma prawo
7. Zapewnia poufność informacji uzyskanych na wszystkich etapach współpracy z Klientem
8. Posługuje się danymi dotyczącymi Klientów i innych interesariuszy usługi (np. umieszczenie na liście
referencyjnej) wyłącznie po uzyskaniu ich zgody
9. Przestrzega spełniania niezbędnych wymagań i standardów (w tym uprawnień i certyfikatów)
potrzebnych do realizacji usług szkoleniowo-rozwojowych
10. Stosuje zasady uczciwej konkurencji i zasady, zwłaszcza w zakresie informacji i reklamy, wyceny i
zakresu usług, prowadzenia biznesu w tym reguluje zobowiązania wobec: dostawców, pracowników,
odbiorców, partnerów oraz inne zobowiązania wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej
11. Przeciwdziała praktykom korupcyjnym oraz konfliktom interesów

Ten Kodeks jest efektem pracy i dyskusji w ramach PIFS, a decyzją Walnego Zgromadzenia Izby staje
się obowiązującym dla wszystkich członków PIFS.