Trenerzy

Trenerzy

person-icon

Krzysztof Dec

Obszary specjalizacji

Zarządzanie w służbie zdrowia, Cyfryzacja w służbie zdrowia
IT, Druk 3D, Prototypowanie 3D, Projektowanie wektorowe, Grafika 3D

Doświadczenie zawodowe

12 lat prototypowania, 10 lat grafiki wektorowej, niemal 3000 godzin spędzonych przy
pracy z drukarkami 3D, 3 lata doświadczenia w
prowadzeniu działalności gospodarczej w
zakresie usług związanych z drukiem 3D,
realizator projektów z zakresu druku 3D
dofinansowanych z UE, serwisant drukarek 3D w
technologii FDM.

Doświadczenie w świadczeniu usług rozwojowych

Kurs modelowania i prototypownia 3D w
programie Blender poświadczony certyfikatem
ECCC, organizator pokazów druku 3D (w tym
dofinansowanych z środków UE), działacz
społeczny zajmujący się prototypowaniem i
wydrukiem bezpłatnych protez dłoni dla dzieci,
wieloletni praktyk współpracujący z firmami
przemysłowymi w zakresie druku
przestrzennego.

Wykształcenie

(student WEiZ Uniwersytet Zielonogórski)

person-icon

Dr Elwira Topolnicka

Obszary specjalizacji:

Web developer, HTML, CSS, SEO, grafika użytkowa, komunikacja wizualna.

Doświadczenie zawodowe:

Przedsiębiorca, praktyk biznesu i naukowiec. Posiada 14 lat doświadczenia zawodowego na
stanowiskach: kierownik działu reklamy, grafik komputerowy, web developer i młodszy
programista. Ukończyła kursy z zakresu programowania w językach PHP i JS. Doktorantka
studiów dziennych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Autorka publikacji w czasopismach
językoznawczych i medioznawczych: 1. Estetyka strony internetowej, Uniwersytet
Zielonogórski, Seminaria językoznawcze, rok publikacji: 2019 / 2. Relacja słowo-obraz na
przykładzie hybrydy gatunkowej jaką jest strona główna witryny internetowej, Uniwersytet
Wrocławski, Językowa strona popkultury, 2018 / 3. Model kompozycyjny strony internetowej
jako dominanta gatunkowa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Prace
Językoznawcze, 2019 / 4. Werbalna i wizualna realizacja komunikatu w blogach kulinarnych,
Uniwersytet Śląski w Katowicach: Linguarum silva, 2020 / 5. Multimodal broadcasting
strategies on website, Wydawnictwo naukowe Peter Lang, 2020.
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług:
8 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi i konfiguracji stron
internetowych opartych na silniku WordPress. 5 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej na
poziomie uniwersyteckim: Teoria i praktyka hipertekstu, Komunikacja w Internecie,
Komunikacja międzynarodowa a język, Techniki nowych mediów.

Wykształcenie:

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Zielonogórskim w Instytucie Filologii
Polskiej o specjalizacji Komunikacja Medialna (2010). Ukończyła Studium Grafiki
Komputerowej i Programowania we Wrocławiu (2009). W roku 2021 ukończyła studia
doktoranckie na Uniwersytecie Zielonogórskim, dyscyplina Językoznawstwo, specjalizacja –
język internetu.

person-icon

mgr Tomasz Linda

Obszary specjalizacji

politolog, spec. ds. funduszy UE, kompetencje miękkie, koordynator projektu

Doświadczenie zawodowe

Z wykształcenia jestem mgr. politologii. Trwającą 18 lat pracę zawodową  w Wojewódzkim Urzędzie Pracy rozpocząłem jako stażysta zaraz po  studiach. Od początku moje obowiązki związane były przygotowywaniem  dokumentów na potrzeby wdrażania Programów powiązanych z  funduszami strukturalnymi UE, głównie w zakresie działań Europejskiego  Funduszu Społecznego.

Moje zaangażowanie w wykonywaną pracę zaowocowało zdobyciem  bogatego doświadczenia, które w oparciu o stałe podnoszenie własnych  kwalifikacji - posiadam m.in. certyfikat z zarządzania projektami wydany  przez Ernst&Young, przyczyniło się do awansu zawodowego. Od roku 2007 do marca 2022, jako Naczelnik Wydziału Zarządzania  Funduszami Europejskimi, kierowałem zespołem odpowiedzialnym za  wdrażanie Programów UE współfinansowanych ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy - Programie  Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz Regionalnym Programie Operacyjnym. W tym czasie uczestniczyłem w dziesiątkach spotkań, naradach i grupach  roboczych zarówno na szczeblu krajowym jak regionalnym.  Reprezentowałem WUP na forach ministerialnych, konferencjach i  eventach dotyczących funduszy UE. Byłem współorganizatorem targów i  konferencji promujących korzyści płynące z realizacji działań EFS, głównie  w obszarze rynku pracy. Odpowiadałem za proces przygotowania i  realizacji projektów Pomocy Technicznej.

Ponadto byłem stałym reprezentantem WUP w radach rynku pracy,  zespołach konsultacyjnych i komitetach monitorujących. Zasiadałem  również w komisjach rekrutacyjnych.

Jako Przewodniczący Komisji Oceny Projektów odpowiadałem za proces  oceny merytorycznej wniosków, prowadzenie negocjacji z beneficjentami  oraz rozpatrywanie protestów.

- przewodniczący KOP

Wojewódzki Urząd Pracy - Zielona Góra

Przewodniczenie Komisji Oceny Projektów powołanej przy WUP do oceny  wniosków aplikacyjnych składanych przez beneficjentów zewnętrznych

(pracodawców, NGO, firmy consultingowe, samorządy powiatów, gminy  itp.) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- naczelnik wydziału

Wojewódzki Urząd Pracy / Zielona Góra

Poprzednie stanowiska w w/w firmie, kolejno:

podinspektor - p.o. kierownika zespołu - p.o. kierownika oddziału - p.o.  naczelnika wydziału

Doświadczenie w świadczeniu usług rozwojowych

Swoją wiedzę wykorzystywałem również w praktyce jako koordynator  projektów własnych instytucji. Były to ważne społecznie projekty, których  celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności, w tym  umożliwiających prowadzenie własnej firmy.

Jako członek zespołu projektowego byłem współodpowiedzialny za  koordynowanie prac na wszystkich szczeblach realizacji. Do moich  obowiązków należała również praca w komisji oceniającej biznes plany  pod przyszłe przedsiębiorstwa.

Wykształcenie

Uniwersytet Zielonogórski - politologia, studia magisterskie

person-icon

mgr Ewa Banasiak-Macherska

wykładowca UZ, logopeda

person-icon

dr Daria Jodzis

neurologopeda, SI, dyplomowany terapeuta wczesnej interwencji i metody Castillo-Morales

person-icon

mgr Grzegorz Dec

person-icon

mgr Jolanta Kośmider-Dec

mgr rehabilitacji ruchowej, terapeuta NDT Bobath Basic oraz Baby,

absolwent SGH o specjalności Zarządzanie w placówkach ochrony zdrowia publicznego.

person-icon

Anna Borejko

mgr fizjoterapii, terapeuta NDT Bobath Basic

person-icon

Agata Rabulińska

mgr fizjoterapii, terapeuta metodą PNF, licencjonowana położna, SI, terapeuta NDT Bobath Basic

person-icon

lek. Joanna Chełchowska

specjalista rehabilitacji dzieci

person-icon

lek. Aleksandra Wierzbicka

neurolog dziecięcy

person-icon

lek. Krystyna Tarkowska-Brożyna

specjalista rehabilitacji medycznej